OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBIERZYCE o wyłożeniu do publicznego wglądu 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce (mpzp A166, mpzp C43, mpzp B50z, mpzp B88, mpzp B89)

  • 09.09.2021, 08:35 (aktualizacja 09.09.2021, 08:43)
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBIERZYCE o wyłożeniu do publicznego wglądu 5…

Kobierzyce, dn. 09.09.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOBIERZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce (mpzp A166, mpzp C43, mpzp B50z, mpzp B88, mpzp B89)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Kobierzyce:

  1. Nr XXIII/470/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego przy ul. Klecińskiej, Towarowej, Handlowej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie (mpzp A166);
  2. Nr XXIII/472/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Wrocławskiej i Kwiatowej we wsi Domasław (mpzp C43);
  3. Nr XXIII/473/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Małuszów (mpzp B50z);
  4. Nr XXI/414/2020 Rady Gminy Kobierzyce dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego publicznego ciągu pieszo-rowerowego i publicznego pieszo-jezdnego położonych w północnej części obrębu Małuszów (mpzp B88);
  5. Nr XXIII/471/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Brzoskwiniowej, Świdnickiej i Zdrowej we wsi Tyniec Mały (mpzp B89),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. planów miejscowych, obejmujących obszary określone na załącznikach graficznych do ww. uchwał, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 września 2021 r. do 11 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej - BIP Urzędu Gminy Kobierzyce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ww. projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobierzyce w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, w terminie do dnia 26 października 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: e-mail: [email protected] opatrzone tematem „uwaga – mpzp …(symbol np. A166)”.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie pod adresem: www.ugk.pl w zakładce „URZĄD\RODO-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.

 

 

Wójt Gminy Kobierzyce

__1

Podziel się:Pozostałe